หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดถือดำรงชีวิตพอเพียง
ดูแลประชาอย่างทั่วถึง ชุมชนเป็นสุข พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.สายคำโห้
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
เป้าประสงค์

ประชาชนมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพพื้นที่การเกษตร มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

การบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการ เพื่อรองรับ
การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์
เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

การบริหารจัดการขยะ และของเสียที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ และกิจกรรมทางสังคม

สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เชิงบูรณาการ
 
<
ยุทธศาสตร์ที่ 2