หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
องค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดถือดำรงชีวิตพอเพียง
ดูแลประชาอย่างทั่วถึง ชุมชนเป็นสุข พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.สายคำโห้
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
เป้าประสงค์

ประชาชนมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพพื้นที่การเกษตร มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

การบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการ เพื่อรองรับ
การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์
เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

การบริหารจัดการขยะ และของเสียที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ และกิจกรรมทางสังคม

สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เชิงบูรณาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์

ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน

หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน กลยุทธ์
กลยุทธ์

สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น

ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การเสริมสร้างสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์

ปัญหาสังคมของท้องถิ่นในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง จนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมเข้าถึงระบบการศึกษาและ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและทุกสถานภาพ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการทุกภาคส่วน

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล
เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาชนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

คุณภาพการบริหารขององค์กรภาครัฐ และประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเมืองไปสู่สากล
กลยุทธ์

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม / กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ให้แก่ องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนา และการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวตามภารกิจหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของประชาชน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ

ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ชุมชนเพื่อ รองรับการท่องเที่ยว ละการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

การสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12