หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สายคำโห้
วิสัยทัศน์ อบต.สายคำโห้
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
“ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดถือดำรงชีวิตพอเพียง
ดูแลประชาอย่างทั่วถึง ชุมชนเป็นสุข
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
ศาสนสถานในตำบลแม่กาษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลสายคำโห้
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
           www.saikamho.go.th
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชน กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทันสมัยจึงได้จัดทำ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปครับ
นายกิตติศักดิ์ แป้นสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
 
ติดต่ออบต.
สายคำโห้
056-908-037
 
NEWS
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สายคำโห้ จ.พิจิตร ติดต่อได้ที่ 056-908-037 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 


-กิจการสภา- [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 


-VDO วีดิทัศน์- [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-908-037
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
     
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
     
 
พจ 0023.2/ว1298 1-การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ 0023.2/ว1298 2-การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ 3923 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 1295 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/3924 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯก่อสร้างอาครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5-ว1294 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5-ว1293 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1285 1-การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1285 2-การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 27 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1252 เเจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมภาชนะมารับเเอลกอฮอล์เพื่อนำไปผลิตเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 1248 การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 1247 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9 ฯเดือนมีนาคม 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 1225 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแนการกระจายอำนาจฯ งวดที่2/2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-3839 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1243 สำรวจโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ 26 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/ว1219 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 3 เม.ย. -มิ.ย.63 [ 25 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/ว1223 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 63 [ 25 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/ว1229 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย. [ 25 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-3790 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 25 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1231 แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 25 มี.ค. 2563 ]     
 
   
     
 
ทต.วังกรด เทศบาลตำบลวังกรด นำโดย นายไตรสิทธิ์ ดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด พร้อมคณะผู้บริ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะกาศเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนว [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษา [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัย โครงการ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัย โครงการ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัย โครงการ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (C [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บหน้ากากอนามัย โครงการ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หัวดง พิจิตร ต้องเป็น 0 กิจกรรมทำความสะอาดทั่วเมืองเล็ก เทศบาลตำบลหัวดง [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดถนนศรีศรัทธาช่วงที่2 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดถนนศรีศรัทช่วงที่1 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง นำทีมโดย ท่านนายกสุชาติ ม่วงโพธิ์ พร้อมด้วยนายไกร [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองคะเชนทร์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (COVID-19) ม.4 ม.7 ม.6 ม.1 ม.2 ม.5 ม.10 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ ช่างไฟฟ้าได้ออกซ่อมไฟรายทาง ตามที่ได้รับแจ้งมา เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทางหมู่ที่ 10 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองทราย เหตุเพลิงไหม้ ในเขต หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าไทร [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
   
 
กระดานสนทนา
     
 
 
     
/td>
 
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของ อบต.เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
แบบสอบถามความความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องหารและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
KNOWLEDGE
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 

-สินค้า OTOP-  

สวนเกษตรปลอดสารพิษ  
OTOP ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ TRAVEL
 
 
 
 
 
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สายคำโห้ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.056-908-037