หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
องค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ภูมิอากาศ
   
สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลสายคำโห้มีความคล้ายคลึง
ภูมิภาคเหนือตอนล่างโดยทั่วไป จำแนกได้ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนอากาศร้อนจัดและแล้ง ติดต่อเป็นระยะเวลานาน ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมอากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนอง ลมแรง มีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส
 
อาชีพประชากร
     

การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลสายคำโห้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำนา รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ทำสวน และอาชีพอื่นๆ

การปศุสัตว์ การปศุสัตว์ การปศุสัตว์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เช่น เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
ประชากรที่มีอายุ 15 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 99 อยู่ในกำลังแรงงาน
 
ประชากรอายุระหว่าง 25 - 50 ปี บางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชาชนในตำบลสายคำโห้นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้

วัดสายคำโห้ หมู่ 1 บ้านสายคำโห้

วัดบ้านน้อย หมู่ 2 บ้านน้อย

วัดดงหวาย หมู่ 3 บ้านดงหวาย

วัดดงสว่าง หมู่ 4 บ้านดงสว่าง

วัดเนินทราย หมู่ 5 บ้านเนินทราย
 
การศึกษาในตำบล
     
ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ มีการจัดการด้านการศึกษา ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ หมู่ที่ 1

โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านสายคำโห้
 
โรงเรียนบ้านน้อย

สภาเด็กและเยาวชนตำบลสายคำโห้
  องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน 1 แห่ง เพื่อเป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็ก และเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็ก และเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560โดยสภาเด็ก และเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน
 
การสาธารณสุขในตำบล
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านสายคำโห้ ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ได้มีการตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด จุดบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯ
   
ตำบลสายคำโห้มีประเพณีและงานประจำปี ดังนี้

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ,ตุลาคม

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ปัจจุบันประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
ภูมิประเทศ
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลสายคำโห้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
 
การคมนาคม
 
   
เส้นทางการคมนาคมของตำบลสายคำโห้ มีเส้นทางสำคัญๆ ที่สามารถเดินทางไป - มา และติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ได้สะดวกและรวดเร็ว มีอยู่ 2 เส้นทางหลัก คือ

เส้นทางสายที่ 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 เป็นเส้นทางคมนาคมจากอำเภอเมืองพิจิตร ถึง ตำบลสายคำโห้ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร (ผ่านหมู่ที่ 1,2 และ 3) และสามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางไปยังอำเภอวังทรายพูนได้ด้วย

เส้นทางสายที่ 2 ถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร เป็นเส้นทางคมนาคมจากอำเภอวังทรายพูน ถึง ตำบลสายคำโห้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร (ผ่านหมู่ที่ 4 และ 5) และสามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางไปยังอำเภอเมืองพิจิตรได้ด้วย
เส้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ในปัจจุบันนี้นับว่าสะดวกขึ้นมาก เพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางในเขตตำบล หมู่บ้าน ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น
 
แหล่งน้ำ
 
       

แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค ในตำบลสายคำโห้เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน
และน้ำจากประปาส่วนภูมิภาค

แหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตร
  หนองน้ำ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
 
หนองกำนัน หมู่ที่ 1 บ้านสายคำโห้
 
หนองจิก หมู่ที่ 1 บ้านสายคำโห้
 
หนองแบน หมู่ที่ 1 บ้านสายคำโห้
 
หนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านดงสว่าง
 
หนองหล่ม หมู่ที่ 4 บ้านดงสว่าง
 
หนองตาเปลี่ยน หมู่ที่ 5 บ้านเนินทราย
 
หนองตาหริ หมู่ที่ 5 บ้านเนินทราย
  สระน้ำ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 
สระบ้านนาใต้ หมูที่ 1 บ้านสายคำโห้
 
สระบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านน้อย
 
สระหลวง หมู่ที่ 5 บ้านเนินทราย
  คลอง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 
คลองสายคำโห้ หมูที่ 1 บ้านสายคำโห้
 
คลองห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านน้อย
 
คลองดงม่วงเฒ่า หมู่ที่ 4 ดงสว่าง
 
การสื่อสารในตำบล
 

บริการไปรษณีย์ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 5 หมู่บ้าน

บริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้

องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ประปาในตำบล
 
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ในปัจจุบันมีน้ำประปาส่วนภูมิภาคใช้คิดเป็นร้อยละ 80 และในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ จะดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ครบร้อยละ 100 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ในพื้นที่ตำบลสายคำโห้ ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นา ไร่ สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ
ดิน สภาพดินในเขตตำบลสายคำโห้ ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินเหนียว ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
           

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ มีการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ดังนี้
 
ร้านค้าต่างๆ จำนวน 32 แห่ง
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
อู่ซ่อมรถ จำนวน 1 แห่ง
 
กลุ่มอาชีพ
 

กลุ่มทำพริกแกง หมู่ที่ 4 บ้านดงสว่าง

กลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านดงสว่าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสายคำโห้ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่

วิธีการทำไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดทางมะพร้าว

ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาลาวพวนลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.0-5690-8037 ต่อ 12